1. ALGEMENE INFORMATIE

Drumfanfare St. Anna is een jonge, levendige vereniging waar gezelligheid en het plezier in muziek maken voorop staat. De drumfanfare bestaat op dit moment uit 48 leden die de volgende samenstelling hebben, één erevoorzitter, één erelid, één tambour-maître, 24 spelende leden, 6 leerlingen, 3 niet spelende bestuursleden en 14 begunstigers.

Optredens die verzorgd worden door de Drumfanfare zijn onder andere:

Het begeleiden van de schuttersvereniging St. Anna bij de jaarlijkse kermis, schuttersfeest, schuttersavond, en andere schuttersevenementen. Verder de deelname aan concoursen en festivals. Daarnaast zorgt de Drumfanfare voor muziek bij diverse optochten zoals tijdens Koninginnedag, avondvierdaagse en bij serenades bij jubilea, bruiloften e.d.

2. GESCHIEDENIS

Op 5 oktober 1950 is de vereniging opgericht als tamboerscorps St. Anna. Sinds november 1992 staan wij als Drumfanfare bij de gemeente ingeschreven.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen KNFM. Als Drumfanfare staan we ingedeeld in de tweede divisie sectie D.

Bij de Kamer van Koophandel staan we ingeschreven onder nummer 4119755. In 1994 is er een verandering in de statuten geweest. Deze zijn voor ieder lid en zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger in te zien bij de secretaris van de vereniging.

In 1950 is onze vereniging gestart als tamboerkorps, vervolgens zijn er signaal blazers bijgekomen en langzaam overgevloeid in Es Des bezetting. In het begin van ons bestaan zijn er vele prijzen binnengehaald en werd er op een hoog niveau meegedaan tijdens concoursen en festivals, natuurlijk stonden de tamboers tijdens de dorps feesten bekend als de pleziermakende vrienden club.

3. DOELSTELLING

Het doel van de Drumfanfare staat als volgt in onze statuten beschreven:

"De amateuristische muziekbeoefening in georganiseerd verband. Kort gezegd het beoefenen van muziek in verenigingsverband. Naast ons doel van muziek maken is het natuurlijk ook belangrijk dat we vooral plezier maken tijdens onze repetitie avonden en optredens. "
   

 4. AANMELDEN ALS (ASPIRANT) LID

 

Iedereen die dat wil kan zich op donderdagavond voor, tijdens of na de repetitie aanmelden als (aspirant) lid bij een van de aanwezige bestuursleden. En natuurlijk ook via de bovengenoemde @-Mail adressen en telefoonnummers.

In onderling overleg zal bekeken worden welk instrument men het liefst zou willen bespelen en welk instrument op dat moment beschikbaar zijn en waaraan op dat moment behoefte is. Vervolgens start een interne opleiding met als doel zo snel mogelijk mee te kunnen doen met het grote orkest, maar er moet wel een bepaald niveau zijn om goed te kunnen instromen (gemiddeld duurt de opleiding 1 tot 2 jaar)

Als iemand al een instrument kan bespelen dat binnen het corps wordt gebruikt kan meestal direct worden deelgenomen aan de repetities en eventuele optredens.

5. REPETITIEAVONDEN

De repetities van onze vereniging worden gehouden op donderdagavond in het schuttersgebouw St. Anna aan de Babberichseweg 58 te Oud-Zevenaar.

 De exacte tijd repetitie wordt in onderling overleg bepaald. De grote orkest zelf repeteert van 19.30u. tot 21.30u met een korte pauze tussendoor. De leden van de Drumfanfare dienen uiterlijk 5 minuten vóór aanvang van de repetitie aanwezig te zijn, zodat op tijd kan worden gestart met de repetitie. De leerlingen repeteren vanaf 18.30u tot 20.30u.

Het grote orkest staat tijdens de repetitie onder leiding van dirigent Wim Nijenhuis, de leerling blazers onder leiding van Koen van Binsbergen en de leerling slagwerkers onder leiding van Nick Reuter.

Als je niet kan op een repetitie avond dan graag zo vroeg mogelijk afgemeld. Op de repetitieavonden kan dit door het schuttersgebouw te bellen (0316-247222) voor aanvang van de repetitie. Vanaf 18.15 uur is de tamboer-maître Bertus Bruins aanwezig.

 

6. OPTREDENS

Onder punt 1 is al aangegeven dat er een aantal malen per jaar opgetreden wordt. De (aspirant)leden zijn in principe verplicht aan deze optredens deel te nemen. De optredens en aanvangstijden worden zo vroeg mogelijk doorgegeven aan de leden, Van optreden tot optreden zal worden gekeken hoe het vervoer er naar toe zal plaatsvinden.

 

7. CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt:

Leden en leerlingen vanaf 18 jaar : : €. 85,– per jaar.

Leden en leerlingen tot 18 jaar : €. 75,– per jaar.

Niet spelende (bestuurs)leden : € 30,– per jaar.

Begunstigers : €. 20,– per jaar.

Voor de leden vanaf 14 jaar wordt er ook € 10,- aan koffiegeld in rekening gebracht.

Betaling per jaar, incasso in de maand september. 

Nieuwe jeugdleden betalen eenmalig € 25,- inschrijfgeld. Hiermee wordt een lesboek aangeschaft en worden een instrument en de standaard in bruikleen gegeven.

Iedere aspirant lid krijgt drie proeflessen waarna je automatisch lid wordt en het inschrijfgeld betaald moet worden. Als men in het eerste halfjaar van start gaat betaald men de contributie voor het hele jaar direct na inschrijving. In september van dat 1e jaar wordt er dan niet geïncasseerd. Start men in het 2e halfjaar betaalt men naast het inschrijfgeld de helft van de contributie. Wordt het lidmaatschap tussentijds beëindigd dan vind er geen teruggave van de contributie plaats.

De leerlingen volgen de opleiding tot het A diploma. Er bestaat de mogelijkheid om verder te gaan voor het B diploma. Als men ervoor kiest deze opleiding extern te volgen, bijvoorbeeld bij de muziekschool dan betaalt men in deze periode geen contributie bij de vereniging. 

De betaling van contributie is via automatisch incasso. Het incassoformulier zal aan u overhandigd worden.

Bij een eventueel einde van het lidmaatschap is het betreffende (aspirant) lid verplicht de contributie te voldoen tot het einde van het betreffende boekjaar (dus tot 31 december).

Leerlingen betalen tot het eind van de maand waarin men stopt.

 

8. KLEDING

Het uniform van onze vereniging bestaat uit een zwarte kolbak met, een blauw/rode uniformjas, wit overhemd, rode stropdas, witte broek, rode sokken en volledig zwarte schoenen, bij voorkeur geen gympen.

Van dit tenue wordt door de vereniging beschikbaar gesteld de kolbak, uniformjas, stropdas, en twee witte broeken. De leden dienen zelf voor het witte overhemd, de rode sokken en de zwarte schoenen (zonder strepen of andere versieringen) te zorgen. Dames liever geen schoenen met hakken aan tijdens optredens.

In verband met de meerdaagse evenementen, zoals kermis en schuttersfeest, is het gewenst meerdere overhemden en sokken te hebben.

Eventuele vragen of klachten over de door de vereniging beschikbaar gesteld tenue kunnen worden gericht aan Annet Wouters.

Ieder lid van de vereniging krijgt het tenue van de vereniging in bruikleen. Een en ander dient zo te worden onderhouden als u dat ook met uw eigen kleding zou doen. De uniformjas dient zo nu en dan te worden gestoomd. De kosten hiervan zijn voor het lid zelf.

Een uniform wordt voor de eerste keer uitgereikt aan een (aspirant) lid zodra de instructeur en dirigent hem of haar geschikt acht om mee te doen bij een optreden van de vereniging.

 

9. INSTRUMENTEN EN MUZIEKPAPIEREN

Van de vereniging ontvangt u een instrument op het moment van aanmelden als (aspirant) lid. Dit instrument ontvangt u ook in bruikleen van de vereniging. Het zal duidelijk zijn dat een instrument niet eenmalig gebruikt wordt, maar dat deze vele jaren mee moet. Hiervoor is het nodig dat het goed wordt onderhouden. Een nieuw instrument is niet goedkoop. Het onderhoud van de instrumenten dient te gebeuren door degene die het bespeelt.

 Minimaal eenmaal per jaar zullen door of namens het bestuur alle instrumenten na worden gekeken op de staat van onderhoud.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn instrument ook bij vermissing en vernieling, behoudens in geval van overmacht.

De vereniging verstrekt een muziekboekje en de te spelen muziekstukken die nodig zijn tijdens de optredens. Tijdens de repetities wordt er vanuit een klapper gewerkt, ieder lid is zelf verantwoordelijk om te zorgen dat deze klapper tijdens de repetities compleet en ordelijk is. Voor vragen over muziekpapieren en bijkomende zaken kunt u terecht bij de muziekcommissie of bij het bestuur.

 

10. VERGADERINGEN

Het bestuur vergadert regelmatig in een jaar, ongeveer elke zes weken. Indien nodig bestaat de mogelijkheid van een tussentijdse vergadering.

Voor de leden wordt minimaal een maal per jaar een vergadering gehouden. Dit is de jaarvergadering, waarin onder andere het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester wordt behandeld en waar de bestuursverkiezingen plaatsvinden. Daarnaast zullen indien hiertoe aanleiding is ook nog andere ledenvergaderingen worden gepland. In de ledenvergaderingen hebben alleen de leden stemrecht. (Aspirant).

Leden en begunstigers hebben in overeenstemming met de statuten en het Burgerlijk Wetboek geen stemrecht binnen de vereniging ; dit wil natuurlijk niet zeggen dat hun stem niet mag worden gehoord, voor het nemen van besluiten telt hun stem echter niet mee. (Aspirant) Leden en begunstigers kunnen tijdens de vergadering gewoon mee discussiëren.

 

11. COMMISSIES & EVENEMENTEN

Onze vereniging vormt voor de diverse te organiseren activiteiten commissies. Te denken is dan bijvoorbeeld aan de jaarlijkse rommelmarkt en de feestavond. In iedere commissie heeft minimaal één bestuurslid zitting. De commissie heeft tot taak voorstellen uit te werken ten aanzien van het te organiseren evenement. De commissie blijft echter verantwoording schuldig aan het bestuur.

De leden van de vereniging worden vriendelijk verzocht te helpen bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de evenementen.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID DRUMFANFARE

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging of vermissing van eigendommen van leden van de vereniging.

 

13. VERZEKERINGEN

Door de vereniging wordt een verzekering afgesloten voor wettelijke aansprakelijkheid voor eigendommen van de vereniging. Voorts zullen ook de instrumenten en uniformen verzekerd zijn tegen beschadiging. Wij attenderen u erop dat de uniformen evenals de instrumenten die mee naar huis worden genomen onder uw inboedelverzekering dienen te vallen. Voor de bepaling van de waarde van uw inboedel dient u hiermee rekening te houden.

Bij optredens zal bezien worden of het afsluiten van een reis- en ongevallenverzekering noodzakelijk is. Dit zal mede afhankelijk zijn van de wijze van vervoer en de afstand die moet worden afgelegd.

 

14. VAKANTIE

De vereniging kent geen vaste vakantieperiode. Normaliter ligt de vakantieperiode van de vereniging echter gelijk met de bouwvak vakantie.

 

15. FEESTAVOND

Binnen de vereniging wordt een maal per jaar een feestavond gehouden. Dit is de laatste zaterdagavond (of zondagmiddag) voor Koninginnedag. Of er een eigen bijdrage wordt gevraagd en hoe hoog de bijdrage moet zijn wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen leerlingen, en aspirant leden enerzijds en leden en begunstigers anderzijds. Voor leerlingen onder de 18 jaar en aspirant-leden wordt de bijdrage lager vastgesteld.

 

16. CONSUMPTIES

Voor aanvang van de repetitie is koffie en fris beschikbaar, tijdens de pauze en na afloop van de repetitie is er (fris)drank te koop. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door Schuttersvereniging St. Anna.

Koffie € 0,50

Overige drankjes € 1,20